ระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้


กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

ชำระเงินค่าสมัคร ระดับปริญญาตรี ฟรี
ชำระเงินค่าสมัคร ระดับบัณฑิต ฟรี


ยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมแนบเอกสาร ในวันที่มารายงานตัว หรือ ส่งหลักฐานหลังจากที่สมัคร

 1. ใบสมัครที่ปริ้นจากระบบรับสมัครและมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับภิกษุ-สามเณร   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ สำหรับคฤหัสถ์ จำนวน  1 ฉบับ (ขนาดกระดาษ A 4)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 ฉบับ (ขนาดกระดาษ A 4)
 4. สำเนาใบระเบียนผลการเรียนปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 6. รูปถ่ายสี ขนาน 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 6 รูป
 7. หนังสือรับรองจากหน่วยงาน (ถ้ามี)
 8. เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น

ทดสอบ/คัดเลือก
วัน/เวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย
(สำหรับระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก)

  รอบที่ 1
 • 1 ธ.ค. - 31 มี.ค. 66 รับสมัคร
 • 1 พ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ผ่านหน้าเพจ FB และ www.ssc.mbu.ac.th)
 • 6 พ.ค. 66 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)
 • 9 พ.ค. 66 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านหน้าเพจ FB และ www.ssc.mbu.ac.th)
  รอบที่ 2 (รับเพิ่มเติมบางหลักสูตร)
 • รับสมัครบัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 66
 • 3 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ผ่านหน้าเพจ FB และ www.ssc.mbu.ac.th)
 • 4 มิ.ย. 66 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)
 • 7 มิ.ย. 66 ประกาศผลสอบคัดเลือก (ผ่านหน้าเพจ FB และ www.ssc.mbu.ac.th)

รายงานตัว/ชำระเงินลงทะเบียน
 1. ชำระด้วยเงินสด